UNIX chuyển Đổi Thời gian

Kỷ nguyên Mới bắt đầu vào tháng 1 năm 1970 vào lúc 00:00:00 GIỜ. Đây là một số nguyên làm tăng hàng ngày bằng cách 86400 giây. Lập trình viên sử dụng này, ngày và thời gian hồ sơ cho thuận tiện và dễ tương tác khác nhau giữa lập trình ngôn ngữ. Ngoài ra, ghi âm này dạng có rất ít không gian.

Giờ hiện tại ở định dạng thời gian UNIX hoặc POSIX

Thời gian hiện tại

Chuyển đổi thời gian UNIX thành thời gian thông thường

Chuyển đổi ngày và giờ thành thời gian UNIX

ngày
tháng
năm
giờ
phút
giây
18476425617